gta Ausstellungen


Home. A User's Manual, Ausstellungsansicht, gta Ausstellungen, ETH Zürich, Hönggerberg, 2019, Bild: Nelly Rodriguez.


Kiosk K67. Metamorphoses of a System, Ausstellungsansicht, gta Ausstellungen, ETH Zürich, Hönggerberg, Foyer, 2019, Bild: Nelly Rodriguez.

E-Mail senden